سلسله مقالات دکتر ابراهیم متقی؛

زمینه‌ها و پیامدهای کنشگری اجتماعی در محاق

بسياری از تحليلگران و نظريه‌پردازان مسائل اجتماعی ايران اين پرسش را مطرح می كنند كه «ضريب دوام» جامعه ايرانی برای كنش به مسئولان اجرايی و ساختار سياسی به چه ميزان است؟