عتبه عباسی؛

شمار زائران اربعین امسال از مرز ۲۱ میلیون نفر گذشت

بر اساس بیانیه رسمی عتبه مقدس عباسی، شمار زائران اربعین امسال به  بیش از ۲۱ میلیون نفر رسید.