وزیر خارجه برزیل:

ایران شریکی قابل اعتماد در غرب آسیا است

وزیر خارجه برزیل در دیدار با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود اعلام کرد که تهران شریکی قابل اعتماد در غرب آسیا است.