• دستیار اجرایی وزیر امور خارجه ایران تعیین شد
    در حکم امیرعبداللهیان؛

    دستیار اجرایی وزیر امور خارجه ایران تعیین شد

    ، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در اقدامی معطوف به انجام تغییرات در وزارت خارجه همسو با سیاست های دولت و ایجاد تغییر فرآیندهای لازم متناسب با مقتضیات روز ،دستیار وزیر امور خارجه در امور اجرایی را منصوب کرد.