• شروع دومینوی بحران سیاسی در غرب
    اختصاصی نگاه نو؛

    شروع دومینوی بحران سیاسی در غرب

    احتمال روی کار آمدن احزاب راست افراطی و پوپولیست ها در کشورهای اروپایی به دلیل بحران اوکراین و افزایش قیمت ها وجود دارد.