• افزایش تورم در آمریکا بر «بانک ذخیره فدرال» فشار آورد
    چاینا دیلی گزارش داد؛

    افزایش تورم در آمریکا بر «بانک ذخیره فدرال» فشار آورد

    نرخ تورم در آمریکا به تازگی دوباره افزایش یافت و به نظر می رسد «بانک ذخیره فدرال» این هفته نرخ سودها را افزایش دهد.«بانک ذخیره فدرال» ممکن است مجبور شود نرخ اصلی خود را تا 5 درصد افزایش دهد. زیرا برای شروع افزایش زمانی طولانی منتظر مانده است.