• روند تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور در عراق

    روند تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور در عراق

    روند تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور در عراق، در اکثر دوره های گذشته با دشواری هایی همراه بوده است. این روند از لحاظ پروسه زمانی، طولانی تر از شرایط مندرج در قانون اساسی این کشور بوده است.