• سناریوهای محتمل بعد از مرگ ملکه انگلیس
    در گزارشی اعلام شد؛

    سناریوهای محتمل بعد از مرگ ملکه انگلیس

    مرگ ناگهانی ملکه در بدترین موقعیت ممکن از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای بریتانیا رقم خورد. این اتفاق بدون شک تأثیرات مهمی بر وضعیت داخلی و جهان غرب خواهد داشت.