• کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا
    در ۴۰ سال گذشته رخ داد؛

    کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا

    وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد، موجودی نفت خام این کشور در  ذخایر راهبردی نفت (SPR) در هفته منتهی به 24 ژوئن 6.9 میلیون بشکه کاهش یافت.