• وضعیت الکاظمی در آینده سیاسی عراق/مردد و امیدوار!
    تحلیل اختصاصی نگاه نو؛

    وضعیت الکاظمی در آینده سیاسی عراق/مردد و امیدوار!

    با وجود مخالفت بیشتر جریان های سیاسی عراق، بویژه چارچوب هماهنگی با نخست وزیری دوباره مصطفی الکاظمی اما چنین به نظر می رسد که وی همچنان امیدوار است تا بار دیگر به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.